De naam zegt het al: een levensverzekering draait om uw leven. Er zijn veel verschillende soorten levensverzekeringen. Lees verder voor meer informatie.

Kapitaal vergaren via een spaarverzekering of beleggen?

 

 

 

Kapitaalverzekeringen

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter kapitaalverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Hoe een kapitaalverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wit u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een kapitaalverzekering?

Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit op een vooraf bepaald moment. Dit kan zijn als u op de einddatum van de verzekering in leven bent, maar ook als u overlijdt voordat de verzekering afloopt.

Het bedrag aan het einde van de looptijd is niet altijd hetzelfde als het bedrag dat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Bij het afsluiten van de verzekering maakt u hier afspraken over.
Voor wie?

U kunt de verzekering voor uzelf en/of anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

Ver­ze­kerd be­drag bij over­lij­den

U kunt zelf kiezen welk bedrag uw nabestaanden ontvangen als u voor de einddatum overlijdt.

Doel kapitaalverzekering
 • aflossing hypotheek (KEW)
 • studie kinderen
 • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen
 • pensioenkapitaal / lijfrentekapitaal opbouwen
Ge­zond­heid

Vraagt u een verzekering met overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico aan? Dan moet u een gezondheidsverklaring invullen. Soms is aanvullende informatie of een medische keuring nodig.

Of aanvullende informatie of een medische keuring nodig is, hangt af van de hoogte van de verzekering en de informatie die is ingevuld op de gezondheidsverklaring.

Winstdeling
Sommige verzekeraars hebben kapitaalverzekeringen met winstdeling. Bij een winstdelende kapitaalverzekering gaat tot wel 95% van de winst die de verzekeraar maakt naar de deelnemers met een winstdelende verzekering. Met uw deel van de winst verhoogt de verzekeraar het verzekerde bedrag van uw verzekering. Het verhoogde verzekerde bedrag is ook gegarandeerd.
Keu­ze: geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Keu­ze: geen pre­mie bij werkeloosheid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u werkeloos raakt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Keu­ze: geen pre­mie bij overlijden

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u komt te overlijden. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij fraude. Of als uw informatie over uw gezondheid verzwijgt. 

Verzekeraars keren niet of minder uit als de verzekerde overlijdt door zelfdoding binnen 2 jaar na de ingangsdatum of verhoging van het verzekerde bedrag, door een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur, tijdens of ten gevolge van deelname aan een niet-Nederlandse krijgsdienst of door terrorisme.
Let op!
Voor deze verzekering gelden belastingregels. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol. Houd daar rekening mee!
Wanneer stopt de verzekering?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. U kunt de verzekering laten eindigen bij overlijden van de verzekerde. Of op een einddatum.

Pre­mie

U betaalt de premie per maand of per jaar. Óf u kiest ervoor om de premie in één keer te betalen. Dit laatste noemen we een koopsom.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen
 • U kunt de verzekering stoppen. Dan bent u niet meer verzekerd. Als uw verzekering afkoopwaarde heeft, dan betalen verzekeraars deze aan u uit, onder aftrek van kosten.
 • Eerder beëindigen (afkopen) kost u altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als u zo'n polis vroegtijdig stopt, loopt u die voordelen waarschijnlijk mis.
 • U kunt ook stoppen met premie betalen. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag. 
U kunt de verzekering niet zomaar wijzigen of stoppen als deze bij uw hypotheek hoort of een oudedagsvoorziening is.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Raaijmakers & de Mol Advies. Stuur een e-mail naar info@rdmadvies.nl. Of bel met 0413 432064!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wordt bij de kapitaalverzekering gespaard en is er sprake van een afgesproken eindkapitaal, met of zonder winstdeling, bij de beleggingsverzekering wordt er belegd en is het eindkapitaal afhankelijk van de kosten en beleggingsresultaten.

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen beleggingsverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Hoe een beleggingsverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

 

 

Essentiële Informatie Document (EID)

Bij elk beleggingsfonds hoort een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger en ook lager uitvallen. Daarnaast schommelen ze meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen uit het verleden, garanderen dan ook niets voor de toekomst.

Wat u betaalt, wordt bovendien niet volledig belegd, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen. 

Voor complexe beleggingsproducten of verzekeringsproducten met een beleggingscomponent is het essentiële-informatiedocument verplicht.

 

Code Rendement & Risico

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een spaarverzekering is een kapitaalverzekering. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen.

Bij een spaarverzekering wordt een gegarandeerd bedrag uitgekeerd. Daarnaast biedt een spaarverzekering financiële bescherming bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering) en/of arbeidsongeschiktheid. 

De premies worden meestal belegd in relatief veilige en gespreide beleggingen. Bij de meeste aanbieders kunt u zelf kiezen hoeveel van de beschikbare premie u in welke beleggingsfondsen wilt beleggen.

Hoe een beleggingsverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

 

 

Essentiële Informatie Document (EID)

Bij elk beleggingsfonds hoort een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger en ook lager uitvallen. Daarnaast schommelen ze meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen uit het verleden, garanderen dan ook niets voor de toekomst.

Wat u betaalt, wordt bovendien niet volledig belegd, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen. 

Voor complexe beleggingsproducten of verzekeringsproducten met een beleggingscomponent is het essentiële-informatiedocument verplicht.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een studieverzekering is een variant op de kapitaalverzekering.

Studeren kost misschien wel meer dan u denkt. Collegegeld, studieboeken, huur, zorgverzekering, kleding, telefoon, etc. Afhankelijk van het niveau, de studierichting en of de student thuis- of uitwonend is, kunnen de kosten oplopen tot ruim € 1.100,- per maand. De tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid versobert. Als u in de toekomst niet voor financiële verrassingen wilt komen te staan, is het verstandig hiervoor in een vroeg stadium geld opzij te leggen. Voor meer informatie over studiekosten en overheidsvoorzieningen verwijzen wij u graag naar de Dienst Uitvoering Onderwijs en het NIBUD.

Studieverzekering
De studieverzekering is een verzekering op het leven van één ouder, meestal de kostwinner. U betaalt gedurende een bepaalde periode maandelijks of jaarlijks een premie. Met dit bedrag bouwt u een kapitaal op dat op de einddatum, meestal de 18e verjaardag van uw kind, vrij komt voor de studie. U kunt de einddatum ook later stellen en de uitkering gebruiken om een studieschuld mee af te lossen. Als uw kind toch niet gaat studeren dan kan de uitkering ook voor een andere bestemming worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eerste woning.

Uitkering verzekerd
In veel gevallen bent u, als kostwinner, degene die de premie betaalt. Komt u voor het einde van de looptijd te overlijden, dan hoeft er vanaf dat moment geen premie meer te worden betaald. In die situatie zijn er zorgen genoeg in het gezin. Het verzekerd kapitaal op de einddatum blijft echter gegarandeerd. Het is dan een geruststellend idee dat uw kind de volledige uitkering ontvangt, zodat er later toch gestudeerd kan worden.

Ook voor grootouders
De studieverzekering kan ook door grootouders worden afgesloten. Zo kunnen zij direct bijdragen aan de toekomstige studie van hun kleinkind. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid jaarlijks onbelast aan kinderen of kleinkinderen te schenken. Zo kan belastingvrij vermogen worden overgeheveld.

Medisch advies
Bij de berekening van de premie spelen de hoogte van het verzekerd kapitaal en de looptijd een belangrijke rol, net als uw leeftijd en gezondheid. Bij de aanvraag moet een gezondheidsverklaring worden overgelegd. Soms is een medische keuring noodzakelijk.

Aanvullende dekking
Het is mogelijk de studieverzekering te voorzien van een indexclausule. U kunt dan eens per drie jaar het verzekerd kapitaal verhogen, zonder dat een nieuwe gezondheidsverklaring van de verzekerde nodig is. Met de indexclausule blijft de verzekering welvaartsvast. De indexering is gekoppeld aan het consumentenprijsindexcijfer.

Flexibiliteit
Mocht de premiebetaler onverhoopt komen te overlijden, dan is het ook mogelijk de studieverzekering eerder te laten uitkeren. De uitkering is dan natuurlijk wel lager dan het verzekerd kapitaal.

In het algemeen is het beter de studieverzekering te laten doorlopen voor het oorspronkelijke doel, er is immers geen premie meer verschuldigd. Maar er zijn situaties denkbaar waarin een eerdere uitkering wel gewenst is.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De KEW is gelijk aan een kapitaalverzekering met maar één verschil: de uitkering van de verzekering moet worden gebruikt om de hypotheeklening af te lossen. 

Let op:

Een KEW is vanaf 2013 niet meer mogelijk. Vanaf 2013 worden alleen nog hypotheken verstrekt waarbij het verplicht is om direct af te lossen. Anders verliest u het recht op renteaftrek. Bestaande hypotheken vallen onder een overgangsregime.

Deze kapitaalverzekeringen kennen drie varianten: de spaarverzekering, de beleggingsverzekering of een combinatie van deze twee varianten. 

Een andere vorm van kapitaal sparen is de Spaarrekening Eigen Woning (SEW), de bankspaarhypotheek. Dit is een spaarrekening waarbij u verplicht bent om met gespaarde bedrag de hypotheek af te lossen. Andere bestedingsdoelen zijn niet mogelijk.

Laat u erg goed informeren over alle fiscale aspecten van deze vormen van kapitaalverzekeringen. Een verkeerde beslissing kan u letterlijk duizenden euro's aan belastingheffing kosten.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een Gemengde verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering en een overlijdensrisicoverzekering.

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen.

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarbij, als de verzekerde vóór de einddatum komt te overlijden, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Bij uw overlijden wilt u uw nabestaanden goed verzorgd achterlaten. Toch?

Maar... hoe hoog moet het verzekerde bedrag zijn? Hoe zit het fiscaal gezien?

Vraag het ons!

Risicoverzekeringen

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. U kiest zelf wie u verzekert. U kunt ook kiezen voor twee verzekerden, bijvoorbeeld uzelf en uw partner. Het bedrag keren verzekeraars uit aan de verzekeringnemer, of aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. Of het wordt gebruikt voor de aflossing van uw hypotheek. 

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan is dit een verpande overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden ontvangt uw hypotheekverstrekker dan rechtstreeks het bedrag. Met dat bedrag wordt de hypotheek (geheel of voor een deel) afgelost.

Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerd bedrag. Dat is het bedrag dat verzekeraars uitkeren na overlijden. U kiest daarnaast of het verzekerd bedrag gelijk blijft óf daalt tijdens de looptijd. Het bedrag betalen verzekeraars bij overlijden in één keer uit. 

Het bedrag dat de nabestaanden ontvangen na overlijden hangt af van de dekking die u kiest (gelijkblijvend of dalend). Bij een dalende dekking is het moment van overlijden bepalend voor de hoogte van de uitkering.

Wanneer keren verzekeraars uit?

Verzekeraars keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Zijn er twee verzekerden? Dan keren verzekeraars het bedrag uit als een van de twee verzekerden overlijdt.

Geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

U kunt vaak bij overlijdensrisicoverzekeringen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Bij deze extra dekking hoeft u geen premie meer te betalen voor de verzekering als u arbeidsongeschikt wordt. Er gelden nadere voorwaarden. Vraag er naar bij ons kantoor.

Wanneer keren verzekeraars niet of minder uit?

Verzekeraars keren niet of minder uit als blijkt dat er sprake is van fraude bij de aanvraag. Of als de verzekerde informatie over zijn of haar gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld dat hij of zij rookt). 

Het is belangrijk dat elke verzekerde de gezondheidsverklaring zorgvuldig invult. Zo voorkomt u dat verzekeraars niet of minder uitkeren.

Let op

Het kan zijn dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering. Dit kunt u in sommige situaties voorkomen. Wij raden u aan dit vooraf met ons kantoor te bespreken.

Extra: voorlopige dekking

Verzekeraars kunnen een voorlopige dekking afgeven. Een voorlopige dekking houdt in dat u al verzekerd bent voordat de polis daadwerkelijk loopt. Dat kan handig zijn bijvoorbeeld omdat uw hypotheeklening bijna ingaat. Of als je overstapt naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering en de oude al hebt opgezegd. Vraag naar de mogelijkheden.

Keuze: varianten

De overlijdensrisicoverzekering kent veel varianten:

 • keyman-polis
 • compagnonverzekering
 • gemengde verzekering
 • gelijkblijvende, dalende of stijgende risicoverzekering
Gezondheid

De verzekerde moet een gezondheidsverklaring invullen bij de aanvraag. Zijn er twee verzekerden? Dan moeten beide verzekerden een gezondheidsverklaring invullen. Is het verzekerd bedrag hoger dan € 350.000,-? Dan vragen verzekeraars een medische keuring. 

Afhankelijk van de antwoorden in de gezondheidsverklaring vragen verzekeraars soms aanvullende medische informatie of een medische keuring.

Looptijd

U bepaalt zelf wanneer de verzekering ingaat en eindigt. Na overlijden van de verzekerde(n) stopt de verzekering (dan krijgen de nabestaanden een bedrag). Overlijdt geen van de verzekerden voor de einddatum? Dan eindigt de verzekering zonder uitkering. 

De looptijd is minimaal 5 jaar en maximaal 40 jaar. De verzekerde mag niet ouder zijn dan 75 jaar op de einddatum van de verzekering.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Hoort de verzekering niet bij een hypotheek? Dan kunt u de verzekering wijzigen of stoppen. 

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker om de verzekering te wijzigen of te stoppen. 

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Raaijmakers & de Mol Advies. Stuur een e-mail naar info@rdmadvies.nl. Of bel met 0413 432064!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een keyman is een voor de organisatie erg belangrijk figuur. Het is vaak de (mede)-eigenaar van een onderneming maar het kan ook een werknemer zijn.

Als een keyman wegvalt door overlijden of arbeidsongeschiktheid kan er veel indirecte schade ontstaan. Net als in de topsport kost het vervangen van de sterspeler veel moeite en geld.

De organisatie doet er daarom goed aan om het risico van overlijden af te dekken met een keymanverzekering. 

Wat is een keymanverzekering

De keymanverzekering is een overlijdensrisicoverzekering waarbij de sterspeler van de organisatie wordt verzekerd.

De keymanverzekering is dus gericht op de continuïteit van de organisatie na het overlijden van een eigenaar of een andere belangrijke persoon binnen de onderneming.

Premies zijn de laatste jaren drastisch verlaagd

Bij overlijdensrisicoverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de kosten die in de polis verwerkt zitten:

 • welke kosten worden ingehouden
 • kunt u makkelijk overstappen naar een andere vorm
 • wordt het premiedepot uitgekeerd bij voortijdig royement
 • en zo voort

Bent u op zoek naar een goedkope OVR? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van de hoogte van het te verzekeren kapitaal.

Hoogte verzekerd kapitaal

De hoogte van het te verzekeren kapitaal is afhankelijk van de kwaliteit en de invloed van de keyman. Leidraad hierbij kan zijn in welke mate de keyman direct en indirect verantwoordelijk is voor de omzet. Of  wat de kosten zijn voor het aantrekken van een vervanger uit de markt volgens de gangbare tarieven. 

Keymanverzekering is geen compagnonsverzekering

Een keymanverzekering is overigens iets anders dan een compagnonsverzekering.

Een Compagnonsverzekering is ervoor bedoeld om compagnons binnen een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap in staat te stellen de erfgenamen van de overleden compagnon uit te kopen en zelf de onderneming voort te zetten.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

In een onderneming is vaak sprake van meer dan één eigenaar. Dat geldt bijvoorbeeld bij een maatschap met meerdere partners, een VOF, een CV of een BV. In de vennootschapsakte worden vaak van tevoren afspraken gemaakt, voor het geval een van de vennoten komt te overlijden.

Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat bij overlijden de andere compagnons het eerste recht hebben om het aandeel van de overleden partner over te nemen van diens nabestaanden. Het zogenaamde 'overnamebeding'. 

Bij uitkoop van de nabestaanden moet er contant worden betaald. Helaas komt het maar al te vaak voor dat de middelen van de onderneming vastzitten in gebouwen en bedrijfsmiddelen. Eén van de oplossingen is financiering van het uitkoopbedrag, maar dan zit de onderneming met extra financieringslasten en het is maar de vraag of deze extra lasten opgebracht kunnen worden. Uitkoop van erfgenamen kan dus het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen en daarmee de inkomens van alle betrokkenen.

Wat is een compagnonsverzekering?

Hierbij sluiten u en uw medevennoot of medevennoten overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen. Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de 'overblijvende' compagnon(s).

De Fiscus stel duidelijke eisen aan de compagnonsverzekering. Het is belangrijk de compagnonsverzekering 'kruislings' te sluiten. Dat wil zeggen dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Het moeten betalen van successierechten wordt hiermee voorkomen.

Doel is dat hiermee de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd, na overlijden van een van de eigenaren/vennoten. Ook wordt hiermee voorkomen dat de nabestaanden zich moeten bezighouden met de bedrijfsvoering (met alle zorg van dien).

Hoogte verzekerd kapitaal

De hoogte van het te verzekeren kapitaal is afhankelijk van de waarde van de onderneming, maar kan ook gelijk zijn aan het bedrag wat is afgesproken.

In de vennootschapsakte kan namelijk zijn geregeld voor welk bedrag de overblijvende vennoten de erfgenamen kunnen uitkopen.

Als dit vooraf wordt vastgelegd, dan zijn de overblijvende vennoten en erfgenamen na overlijden niet afhankelijk van adviseurs die de waarde en eventuele verdeling van de onderneming moeten bepalen.

Overstappen naar goedkoper tarief

De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen drastisch verlaagd! Over de gehele looptijd kan misschien wel enkele duizenden euro's worden bespaard!

Let op: zeg nooit uw oude verzekering op voordat u bij de nieuwe verzekeraar goedgekeurd bent!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Nabestaanden kunnen vaak kosten niet betalen

 

 

 

Uitvaart verzekeringen

Met een uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering genoemd,  kunt u uzelf verzekeren voor uw uitvaart. Een uitvaart kost al snel € 8.000,00 en is dus erg kostbaar. Wanneer u dit niet zelf kunt of wilt betalen, kan het verstandig zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten. Zo zorgt u ervoor dat u uw nabestaanden niet met hoge kosten achterlaat. 

Passende verzekering

Uitvaarten worden tegenwoordig steeds persoonlijker ingevuld. De kosten voor het laatste afscheid verschillen dan ook sterk. Wat uw wensen ook zijn, voor iedereen is er een passende uitvaartverzekering.

Laat uw nabestaanden niet met onverwachte kosten achter

U staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil. Toch is het goed om nu al na te denken over uw uitvaart. Welke wensen heeft u? En kunnen uw nabestaanden deze wensen later betalen? Het is vaak goed om een uitvaartverzekering af te sluiten, want er is niet altijd voldoende geld beschikbaar om de onverwachte kosten van een uitvaart op te vangen. Of misschien heeft u nu al een uitvaartverzekering, maar bent u verzekerd voor een te laag bedrag.

Door uw uitvaart nu alvast financieel te regelen, kunt u voorkomen dat er later geen geld beschikbaar is. Dit geeft rust voor uzelf en voor uw nabestaanden. 

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een uitvaartverzekering?

In geld: deze verzekering keert een bedrag uit als je overlijdt. Met dit geld kunnen uw nabestaanden (een deel van) uw uitvaart betalen.

In natura: deze verzekering keert geen geld uit, maar regelt je uitvaart. Verzekeraars betalen de uitvaart aan de uitvaartverzorger, tot het bedrag dat u verzekert.

In zorg: deze verzekering keert geen geld uit, maar u kiest een pakket aan diensten.

Voor wie

U verzekert de uitvaart van uzelf en/of uw partner. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 75 jaar. 

U kunt ook iemand anders dan uw partner verzekeren. Kinderen tot 18 jaar en ongeboren kinderen zijn vaak meeverzekerd tot de hoogst verzekerde dekking van een van de ouders.

Wat is verzekerd

In geld: U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door automatische verhoging. 

In natura: U kiest zelf een bedrag. De premie hangt af van het verzekerd bedrag, leeftijd en looptijd.

In zorg: U bent verzekerd voor een pakket aan diensten. De premie hangt af van de waarde van het pakket, leeftijd en looptijd.

Geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

U kunt vaak bij overlijdensrisicoverzekeringen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Bij deze extra dekking hoeft u geen premie meer te betalen voor de verzekering als u arbeidsongeschikt wordt. Er gelden nadere voorwaarden. Vraag er naar bij ons kantoor.

Wanneer keren verzekeraars niet of minder uit?

Bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt. Overlijdt de verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum? Dan moet ook worden aangetoond dat het geen zelfdoding was.

Het is belangrijk dat elke verzekerde de gezondheidsverklaring zorgvuldig invult. Zo voorkomt u dat verzekeraars niet of minder uitkeren.

Let op

Uw wensen, uw financiële en persoonlijke situatie kunnen veranderen, nadat u de verzekering heeft afgesloten. Laat regelmatig checken of uw verzekering nog bij u past.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt. 

U kunt vaak kiezen uit: 20 of 30 jaar, tot in je 65ste, 80ste of 85ste levensjaar. De premie is afhankelijk van uw leeftijd. Een koopsom is ook mogelijk bij deze verzekering.

Indexering

Vaak kunt u kunt kiezen voor een automatische vijfjaarlijkse verhoging 25% van het verzekerde bedrag tot maximaal € 15.000,00. Uw premie wordt dan aangepast aan het nieuwe verzekerde bedrag.

 

Gezondheid

De verzekerde moet een gezondheidsverklaring invullen bij de aanvraag.

Afhankelijk van de antwoorden in de gezondheidsverklaring vragen verzekeraars soms aanvullende medische informatie of een medische keuring.

Looptijd

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen 

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft dan een waarde. Verzekeraars kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of verzekeraars betalen het aan u uit. Er gaan kosten af.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Raaijmakers & de Mol Advies. Stuur een e-mail naar info@rdmadvies.nl. Of bel met 0413 432064!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Met deze rekentool kunt u uitrekenen wat en hoe lang u moet sparen voordat u een kapitaalt bij elkaar heeft, om daarmee een crematie of begrafenis te kunnen betalen!

U kunt het doelkapitaal (bijvoorbeeld € 8.000,00) berekenen bij een eenmalige of bij een maandelijkse inleg.